713 W. Lancaster Road
Orlando, Florida 32809

Chúng tôi nằm ở khu vực phía nam Orlando, cách Florida Mall khoảng một dặm về phía bắc. Hãy tìm Lancaster Square, đó là một trung tâm mua sắm phía sau trường trung học Oak Ridge

Bệnh nhân có bảo hiểm sẽ thanh toán phẩn trách nhiệm theo quy định cũa bảo hiểm.
Bệnh nhân mới không có bảo hiểm: $100.
Bệnh nhân cũ không có bảo hiểm: $90.Nếu quý vị không thấy bảo hiểm của mình trong danh sách này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi để kiểm tra. Vui lòng chuẩn bị sẵn thẻ bảo hiểm của quý vị tại thời điểm cuộc gọi.
 • Medicare
 • Aetna
 • Allegiance
 • AvMed
 • Bright Health
 • Blue Cross / Blue Shield
 • Cigna
 • EBMS
 • Florida Blue
 • Humana
 • Lucent Health
 • Meritain
 • Oscar
 • UMR
 • United Health Care


Vui lòng trở lại văn phòng nếu quý vị hết thuốc.

Chúng tôi sẽ không gọi bất kỳ loại thuốc được kiểm soát của DEA.Vui lòng trở lại văn phòng từ 7 - 14 ngày sau khi quý vị hoàn thành bất kỳ xét nghiệm nào do Bác sĩ Thái chỉ định. Văn phòng sẽ không gọi cho quý vị.